Chính sách bảo mật

CÔNG TY  Tân Phát luôn  ý thức rằng việc bảo mật thông tin là một trong những yêu cầu quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, việc sử dụng thích hợp các thông tin, và việc áp dụng quản lý an toàn thông tin đó là trách nhiệm mang tính xã hội thiết yếu. Do đó, để thực hiện được trách nhiệm này, cần định ra phương châm bảo mật thông tin, và toàn thể lãnh đạo, nhân viên công ty sẽ tuân thủ theo phương châm này, nhằm phấn đấu trong việc sử dụng thích hợp, quản lý, bảo mật, và duy trì thông tin.

 

 1. Về vấn đề bảo hộ, bảo mật tài sản thông tin
  Dựa trên quan điểm về tính chất cơ mật, tính chất an toàn, tính khả dụng để tiến hành phân loại toàn bộ tài sản thông tin quan trọng mà công ty đang sở hữu, sau đó xác định rõ ràng những nguy cơ về tính bảo mật đối với các tài sản thông tin đó, để đưa ra chính sách quản lý cần thiết bảo mật tài sản thông tin.
 2. Về vấn đề quản lý bảo mật thông tin
  Công ty định ra “Các qui định quản lý bảo mật thông tin” được xem như là cơ chế để quản lý bảo mật thông tin. Các qui định này được phổ biến và quán triệt cho toàn bộ lãnh đạo, nhân viên của công ty. Ngoài ra, các qui định này được xem xét, chỉnh sửa định kỳ, và liên tục được hoàn thiện.
 3. Về vấn đề giáo dục bảo mật thông tin
  Cùng với việc phổ biến, quán triệt cho toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên công ty về tính cần thiết và các điều mục cụ thể phải tuân thủ trong việc bảo mật thông tin, công ty còn thực hiện giáo dục bảo mật thông tin một cách định kỳ để có thể duy trì và nâng cao hơn nữa độ bảo mật thông tin của công ty.
 4. Về vấn đề dự phòng và đối ứng trước những sự cố về bảo mật thông tin
  Dựa trên việc xem xét đến trường hợp những sự cố về bảo mật thông tin không chỉ là do hành vi vi phạm của người thứ ba, mà còn là những sự cố phát sinh do nhầm lẫn trong thao tác hoặc là do sự cố ý của lãnh đạo và nhân viên công ty, những người mà có quyền hạn sử dụng thích hợp; để đưa ra Chính sách dự phòng và đối ứng, chỉnh sửa một cách tức thời, xây dựng nên cơ cấu quản lý và chính sách thích hợp.
 5. Về vấn đề tuân thủ pháp luật
  Toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên công ty thực thi nghiệp vụ dựa trên các qui định liên quan đến bảo mật thông tin, và tuân thủ theo những qui định pháp luật liên quan.

 

                                                                                                                                 Ban Giám Đốc

 

                                                                                                                Công ty TNHH TÂN PHÁT VIỆT NAM